You are here

Buitengewone ALV 29 November 2016

Aan alle leden van “VZ&PV DE DOMMELBAARZEN”.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2016.

Het bestuur nodigt u graag uit voor een Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden

op 29 november 2016 a.s. om 20.00 uur in het clubhuis aan de IJzeren man, aan de Boslaan 47 in Vught.

U bent welkom vanaf 19.30.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 Opening, mededelingen, ingekomen stukken, vaststellen verslag ALV d.d. 19 april 2016 en vaststellen van de agenda.

2 Beperkte bevoegdheden van het Bestuur: voorzitter gezocht!

  3 Trends 2016: ledenaantallen en financiële ontwikkelingen

  4 Overeenkomsten clubhuis aan de IJzeren Man (erfpacht, akte van oprichting Stichting, huurovereenkomst,

     huishoudelijke reglementen)

  5 Rondvraag.

  6 Sluiting.

Toelichting bij agendapunt 1:

De leden kunnen tot de dag voor aanvang van de ledenvergadering aanvullende agendapunten inleveren bij de secretaris via secretaris@dommelbaarzen.nl

Toelichting bij agendapunt 2:

Nu Harry van Gemert besloten heeft te stoppen als voorzitter en zittende bestuurleden hebben aangegeven deze rol niet te ambiëren, wordt een opvolger gezocht. Het huidige bestuur zonder voorzitter is statutair niet bevoegd zich rechtmatig te verbinden, waardoor continuïteit in gevaar komt. Het bestuur roept leden om zich kandidaat te stellen als voorzitter van het bestuur.

Toelichting bij agendapunt 4:

De leden hebben destijds akkoord gegeven tot aanbesteding van een gezamenlijk clubhuis op de bestaande locatie aan de IJzeren Man. Op grond van dit mandaat heeft het bestuur een intentieverklaring getekend die eind dit jaar zijn juridische invulling krijgt, middels genoemde overeenkomsten. Het bestuur legt deze vervolgstap voor aan de leden.

Stemrecht :

Alle leden die ten tijde van de vergadering niet geschorst, zijn hebben stemrecht en wel ieder juniorlid 1 stem en ieder seniorlid 5 stemmen.

Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan de stemmen van 2 leden, zijn eigen (stem)men inbegrepen, kan uitbrengen.

Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.

Wij roepen iedereen op om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, want een vereniging kan niet zonder de betrokkenheid van haar leden. Wie aanwezig is weet wat er leeft binnen de vereniging en kan bovendien meepraten en meebeslissen over de toekomst van onze vereniging.

Graag tot dinsdag 29 november a.s.!

Namens het Bestuur,

Ivo Pleijers

secretaris